صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ آزمون ‫مزاج شناسی

توجه

برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.
پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا بتوانید به شخصیت واقعی خود پی ببرید.

ابتدا اطلاعات زیر را، جهت یاری ما در تکمیل بانک اطلاعاتی وارد نمایید.

(الزامی)


سال ماه روز


(الزامی)

(الزامی)