صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ آزمون MBTI

توجه

برای پی بردن به شخصیت خود، در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.
پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. پاسخهای شما فقط بیانگر چگونگی نگرش و نگاه شما به محیط اطراف و چگونگی تصمیم گیری شما در امور مختلف است. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا بتوانید به شخصیت واقعی خود پی ببرید.
اگر پاسخ سوالی را اصلا نمی دانید، یکی را انتخاب کنید. سوالات طوری طراحی شده که اشتباهات جزئی در نتیجه نهایی در نظر گرفته نمی شود.

ابتدا اطلاعات زیر را، جهت یاری ما در تکمیل بانک اطلاعاتی وارد نمایید.

(الزامی)


سال ماه روز


(الزامی)

(الزامی)