صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ روابط MBTI

روابط MBTI
با

توجه : MBTI در شناخت ویژگیهای شخصیتی خود و اطرافیانتان و درک چگونگی نگرش و برخورد افراد با مسائل مختلف و دلیل تفاوت دیدگاه ها و رفتارها به شما کمک می کند. شما می توانید با توجه به تفاوتهای شخصیتی خود با دیگران رفتارهای آنان را تا حدی پیش بینی نموده و از بروز مشکل در روابط خود پیشگیری نمایید. به دلیل همین تفاوتها احتمالا ارتباط با برخی از تیپهای شخصیتی برای شما راحت تر و ارتباط با برخی دیگر سخت تر است. ولی این نکته را در نظر داشته باشید که دو فرد با هر تیپ شخصیتی که به پختگی و بلوغ فکری کافی رسیده باشند می توانند با درک درست شباهتها و تفاوتهای خود با طرف مقابل، رابطه خوب و موفقی داشته باشند. در واقع وجود تناقضات و تفاوتها در تیپهای شخصیتی دلیل قابل قبول برای عدم ارتباط و یا نماندن در یک رابطه نیست و نمی توان در یک رابطه همه تقصیرات را به گردن عدم تطابق تیپهای شخصیتی انداخت.

برای شناخت تیپ شخصیتی MBTI خود به آزمون MBTI مراجعه کنید.