صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ فرزانه

کهن الگوی فرزانه در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی فرزانه در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که حقیقت شما را به مقصد آزادی خواهد رساند.

مرحله

 • بازگشت از سفر

هدف

 • حقیقت
 • ادراک

ترس

 • فریب
 • توهم

تکلیف

 • رسیدن به دانش، خرد و روشن بینی

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • مطالعه و درک کردن مشکل
 • رفتن به ورای آن مشکل

هدایا و مزایا

 • ذکاوت
 • معلومات
 • عدم وابستگی
 • دیر باوری
 • شک گرایی
 • خرد
 • دانایی
 • وارستگی

تله اسطوره ای

 • خشک اندیشی
 • خودنمایی
 • افکار انجام ناپذیر
 • عملگرا نبودن

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : عیب جویی

 • برحق بودن
 • داروهای آرام بخش

نقش فرزانه در سفر اسطوره ای قهرمان

تفکر واضح، روشن، منطقی و مستقل

ویژگیها

کهن الگوهای عاشق و جادوگر خواسته های قلبی مان را نشان می دهند، در حالی که فرزانه ما را در کنار گذاشتن چیزهایی که به عنوان خواسته به آنها فکر می کنیم یاری می دهد تا حقیقت را همان گونه که هست بپذیریم. فرزانه ای را می شناختم که شعارش این بود: " با حقیقت مبارزه نکن، چون همیشه او برنده می شود." دغدغه اصلی فرزانه ارزشی است که برای حقیقت قائل است. از طرفی این آگاهی را دارد که فیلتر برداشتهای شخصی اش، حقیقت را تعیین می کنند. این مطلب هم به نوبه خود به نسبی بودن حقیقت اشاره می کند. انگیزه اصلی فرزانه یافتن حقیقت یا حداقل نزدیک شدن به آن و رفع کنجکاوی و عطش ذهنی است. انرژی این کهن الگو فرصتی است برای بدست آوردن دانش و آزادی که با دانستن حقیقت به دست می آید.

موضوع اسطوره ای داستانهای فرزانه

شخص به دلیل از دست دادن خویش در پی حقیقت می رود. او ذهنی بودن خود را تشخیص داده، این ذهنی بودن را می پذیرد و حقیقت متعالی را تجربه می کند.
در افسانه ها فرزانه اغلب در نقش پیرمرد یا پیر زن فهمیده ای حضور می یابد و به دیگران پند می دهد و گاهی هم طلسمی را با دقت بررسی می کند.

سایر داستانهایی که به فرزانه ربط دارند :
 • داستانهایی که در آن محقق یا کارآگاهی، پرده از اسراری که دیگران را عاجز کرده است بر می دارد.
 • روایتهای آموزنده ای که غلبه انسانی را بر ذهن و افکار خود نشان می دهد.
 • داستانهای بودایی که عبور از فکر و امیال شخصی برای ایجاد ارتباط عمیق معنوی را آموزش می دهند.

فرزانه در معنویت

مطالعه، تمرین، مشاهده و گوش دادن قسمت قابل توجهی از کارهای معنوی را تشکیل می دهند. کهن الگوی فرزانه از فعالیت های معنوی مانند دعا و نیایش جهت ایجاد ارتباط و آگاهی درونی استفاده می نماید. خیلی ها معتقدند آگاهی های معنوی از راه ملاقات حقیقی پروردگار، و نه مطالعهء نظریات دیگران بدست می آیند.

فرزانه در مدیریت

مهارتهای اصلی و عالی مدیران فرزانه تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، بررسی، پژوهش و تصمیم گیری منطقی هستند. آنها قادرند زمانی که دیگران در نگرانی کامل به سر می برند قدری از مطلب دور شوند، کل موضوع را در نظر بگیرند و تکلیف خود را بدانند. شخصیت فرزانه آرامش بخش است و سبک مدیریت او کارها را پله پله و حساب شده پیش می برد. بدین ترتیب کارمندان می بینند و متوجه می شوند که کارها به موقع و درست انجام می شوند.

فرزانه تکامل یافته

به عنوان یک فرزانه تکامل یافته، دانشمند و فهمیده هستید. کنجکاوی مثبت و فعالی دارید و دوست دارید جوانب امور را کاملا در نظر بگیرید. تلاش می کنید در حد امکان بی طرف و عادلانه بیاندیشید و تبعیضی در کار و تصمیم های خود قائل نشوید. انگیزه و عطشی که برای یافتن حقیقت دارید شما را به پیش می برد. دور اندیش هستید و درگیر مسائل جزئی نمی شوید. ناهمخوانی های وقایع و اشتباهات منطقی را به خوبی می بینید و همواره مراقب ضعف های ذهنی و عادتی خود و دیگران هستید. واقعیت ها را با مهارت بررسی می کنید. حاضرید به دیگران تعهد دهید و می دانید دانستن همه چیز امکان پذیر نیست. توانایی خوبی در حفظ آرامش خود دارید.

چالشهای فرزانه

مراقب گرایش فرزانه به خشک اندیشی، خودرایی، و عدم علاقه و توجه کافی به وظایف و امور روز مره زندگی باشید. مهارت فرزانه در دیدن کم و کسرهای فکری و عملی دیگران ممکن است به منفی بافی و شکاکی کشیده شده و او را به فردی که کنار گود نشسته و مدام از دیگران انتقاد می کند، تبدیل نماید. او می تواند بیش از حد در ذهن خود زندگی کند و از انجام امور لازم زندگی بازماند. ممکن است دست خوش احساس شود و خرده گیری و خود خواهی خود را پشت حرف ها، شعار ها و اصول بزرگ نما پنهان نماید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید باهوش و خردمند به نظر آیید، به همین دلیل ضعفها و نادانی های خود را بروز نمی دهید.

سطوح فرزانه

سایه :

 • در حالت قطع ارتباط با همه
 • بی احساس
 • برج عاج نشین
 • دارای نگرشات و رفتارهای متکبرانه، انتقادی و ایرادگیرانه

فراخوان :

 • سردرگمی
 • شک
 • خواسته عمیق برای یافتن حقیقت

سطح یک :

 • جستجو برای حقیقت کل
 • واقع نگری

سطح دو :

 • شک گرایی
 • هشیاری نسبت به گوناگونی و پیچیدگی حقیقت
 • مشاهده نسبی همه حقایق
 • پذیرفتن ذهنی بودن به عنوان بخشی از شرایط انسانی

سطح سه :

 • خرد
 • تجربه حقیقت یا حقایق نهایی

کارهایی که برای فرزانه مفید است

 • دوری از تفکرات خشک و پذیرفتن اطلاعات و پیشنهادات تازه ای که ممکن است با افکار قبلی فرد تفاوت یا مغایرت داشته باشند
 • توجه به آنچه که در دنیای بیرون نتیجه و جواب مثبت می گیرد، به جای مطالبی که به دلیل پیچیده بودنشان ذهن را سرگرم می کنند
 • برقراری مکالمه و ارتباط مثبت به جای خودنمایی و ابراز بی جای دانش و استعداد خود
 • توجه به احساسات، الهامات و آگاهی های جسمی
 • ایجاد توازن و تعادل میان توانایی های فرزانه و دلقک