صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ منابع قهرمان درون

سایتها
  • www.helloquizzy.com
  • www.carljung.blogfa.com
  • www.soulcraft.co
کتابها
  • Awakening the Heroes Within: Twelve Archetypes to Help Us Find Ourselves and Transform Our World-Carol S. Pearson
  • ‪What Story Are You Living?: A Workbook and Guide to Interpreting Results from the Pearson-Marr Archetype Indicator-Carol S. Pearson, Hugh K. Marr
  • بیداری قهرمان درون دوازده کهن الگوی یاریکر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان-نوشته کارول اس. پیرسن-ترجمه فرناز فرود
  • زندگی برازنده من-نوشته کارول اس پیرسون و هیو کی مار-ترجمه کاوه نیری

برای شناخت قهرمان درونی خود به آزمون قهرمان درون مراجعه کنید.

برنامه اندروید قهرمان درون

برنامه اندروید آزمون قهرمان درون :