صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ حامی

کهن الگوی حامی در سفر قهرمانی

اگر کهن الگوی حامی در وجود شما فعال باشد، بر این باورید که یاری دیگران وظیفه و مسئولیت شماست.

مرحله

 • تدارک سفر

هدف

 • کمک به دیگران
 • تاثیر گذاری از طریق عشق و ایثار

ترس

 • خودخواهی
 • قدرنشناسی

تکلیف

 • کمک کردن بدون ناتوان کردن خود یا دیگران

پاسخ به اژدها یا مشکل

 • رسیدگی به مشکل
 • رسیدگی به آسیب دیدگان آن مشکل

هدایا و مزایا

 • همدلی
 • سخاوتمندی
 • بخشندگی
 • همکاری
 • کمک
 • شفقت
 • بزرگواری

تله اسطوره ای

 • قربانی شدن
 • مورد بهره کشی واقع شدن
 • تایید اشتباه دیگران
 • وابستگی منفی
 • احساس گناه بی دلیل

اعتیادها

ویژگی اعتیاد آور : نجات دادن دیگران

 • مراقبت
 • وابستگی دیگران

نقش حامی در سفر اسطوره ای قهرمان

 • دوست داشتن
 • کمک کردن
 • مهربانی نسبت به دیگران

ویژگیها

حامی ها اصولا انسان دوست و مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می برند ولی همیشه نسبت به خودشان این گونه نیستند. از آنجا که نزدیکی و علاقه زیادی به فرزندان و آشنایان خود احساس می کنند، احتمال دارد بصورت ناخودآگاه این اشخاص را به خود، وابسته و متکی نگاه دارند. حامی تکامل یافته، با محبت و صفای خود دنیا را پر انگیزه و شاد می کند. در مقابل حامی وامانده و تکامل نیافته دچار نوعی وابستگی دوگانه و افراطی شده و کمک به دیگران را بهانه ای برای فرار و انکار مشکلات فردی خود قرار می دهد. حامی در درون شما همواره فرصت انسان بودن و شرافتمندی راستین را بوجود می آورد.

موضوع اسطوره ای داستانهای حامی

شخص ایثار می کند و خواسته های دیگران را به انجام می رساند. او احساس ناتوانی دارد. در نهایت، فرد این توان را می یابد که به گونه ای زندگی کند که احساس می کند درست و پربار است.
داستان کلاسیک حامی ، نمایش دهنده انسان مهربانی است که بزرگواری خود را نشان می دهد و دیگران را در راستای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شان یاری مینماید. داستانهایی که بخشندگی و کمک مادی و معنوی به دیگران را می ستاید. داستانهای اسطوره ای حامی، اغلب به معصوم یا یتیمی که نیازمند محبت، نگهداری یا حمایت است احتیاج دارد. حکایت مادران و پدران سلطه جویی که به خاطر اضطراب و نگرانی، به فرزندان خود استقلال و آزادی کافی نمی دهند و به عناوین مختلف به زندگی آنها لطمه می زنند. داستانهایی که در آنها، حامی بین خود و دیگران حد و مرز لازم را پدید می آورد و متوجه می شود چه مواقعی بهتر است در امور دیگران دخالت نکند و فرصت پرداختن به مسائل شان را به آنها بدهد.

حامی در معنویت

حامی معنویت را در انسان بودن، فراسوی خواسته های فردی رفتن و رسیدگی به نیاز دیگران می بیند. به همین دلیل اغلب پول می بخشد، مهر می ورزد، بی کسان را از تنهایی می رهاند و به نیازهای فقرا، سالمندان، بیماران و سرخوردگان پاسخ می دهد. حامی اعتقاد و عشق خود را نسبت به خداوند با وفادار ماندن به معنویت و از خود گذشتگی در راه انسان ها نشان می دهد.

حامی در مدیریت

حامی ها بخوبی به خواسته ها و نیازهای کارمندان، اعضای خانواده و پیروان خود رسیدگی می کنند. آنها در پاسخگویی به تقاضای مشتریان و مراجعه کنندگان استعداد ذاتی و صبر بسیاری از خود نشان می دهند. مردم به حامی ها اعتماد دارند و به همین دلیل به آسانی شریک پیدا می کنند. از طرف دیگر دل رحمی آنها ممکن است باعث نادیده گرفتن کم کاری ها و اشتباهات کارمندان شود.

حامی تکامل یافته

حامی تکامل یافته، محبت، احترام و عشق عمیقی نسبت به هم نوعان خود ابراز می کند. معرفت و انسان دوستی راستین را با رفتار، گفتار، افکار و احساسات خود به همه آموزش می دهد. دنیا با وجود او جای امن تر و آرامتری است. رشد و التیام را همواره برای نزدیکان و همراهان خود به ارمغان می آورد.

چالشهای حامی

حامی ممکن است به اسم کمک و خیر خواهی، دیگران را بدون دلیل کنترل کند یا زیر سلطه خود قرار دهد. حامی ها اغلب در مطرح کردن نیازهای خود ضعیف هستند و از راه ایجاد احساس گناه در دیگران به خواسته های خود می رسند. آنها می توانند به خاطر کمک به دیگران از خواسته ها و نیازهای خود چشم پوشی کنند و اینگونه به خود ضربه و زیان برسانند و دیگران را نیز در چنین رفتار مخربی نسبت به خود تشویق کنند. حامی نا آگاه و خام می تواند به جای یاری دیگران به ضعف ها و وابستگی های منفی آنها بیفزاید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید با گذشت، بلند نظر و مهربان به نظر برسید و از خود خواهی و خود بزرگ بینی اجتناب می ورزید.

سطوح حامی

سایه :

 • فدایی دردمند
 • پدر یا مادر فلج کننده
 • رفتارهایی که احساس گناه می دهند یا از احساس گناه سرچشمه می گیرند
 • مجوز دادن به تداوم اعتیاد و بی مسئولیتی و خودشیفتگی دیگران

فراخوان :

 • مسئولیتهایی مانند بچه داری که مراقبت از دیگران را می طلبد
 • تشخیص نیازمندی یا وابستگی فردی دیگر

سطح یک :

 • منجی شدن
 • تضاد میان نیازهای خود و دیگران
 • گرایش به قربانی کردن نیازهای خود در برابر خواسته ها و نیازهای دیگران

سطح دو :

 • یاد گرفتن حمایت از خود تا حمایت از دیگران غنابخش باشد نه ناتوان کننده
 • آموختن عشق سازنده
 • توانا کردن دیگران به جای انجام دادن کار آنها

سطح سه :

 • خلاقیت
 • اشتیاق به حمایت از دیگران
 • پذیرش مسئولیت برای انسانها و حتی حیوانات
 • ساختن جامعه

کارهایی که برای حامی مفید است

 • رسیدگی به نیازها و خواسته های خود و ایجاد تعادل میان مهرورزی نسبت به خود و دیگران
 • انتظار خودکفایی و مسئولیت پذیری از اطرافیان داشتن تا به این ترتیب از افزایش ناخودآگاه ضعفها و وابستگی های منفی دیگران پیشگیری کرد
 • ایجاد حد و مرز و حریم فردی و توانایی نه گفتن و حمایت از وقت و اولویتهای خویشتن
 • دریافت و پذیرش هدایا و مهر و محبت دیگران
 • ایجاد توازن و تعادل میان توانایی های حامی و جنگجو