صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ آزمون DISC

توجه

برای پی بردن به مدل رفتاری DISC خود، گزینه هایی را انتخاب کنید که ویژگیهای واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.
خود را در محیطی همانند محل کار، دانشگاه، خانه و ... تصور کنید و گزینه ها را متناسب با آن محیط انتخاب نمایید. گزینه ها را بیش از اندازه تحلیل نکنید و البته عجله هم نکنید. پاسخ به همه ۲۶ گروه گزینه ها حدود ۲۰-۱۵ دقیقه زمان می برد.
در هر گروه از گزینه ها، تمامی چهار گزینه را مرور کنید. سپس گزینه ای را که بیشتر از همه در مورد شما صدق می کند را با Like و گزینه ای را که کمتر از همه در مورد شما صدق می کند را با Dislike مشخص نمایید.
گزینه درست یا غلط و بُعد رفتاری بد یا خوب وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتر یا بدتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. یک تیم بزرگ و موفق به تلفیقی از تمامی بُعدهای رفتاری در جای درست خود نیاز دارد. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا بتوانید به مدل رفتاری واقعی خود پی ببرید.

ابتدا اطلاعات زیر را، جهت یاری ما در تکمیل بانک اطلاعاتی وارد نمایید.

(الزامی)


سال ماه روز


(الزامی)

(الزامی)