صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ منابع رفتار شناسی DISC

سایتها
  • www.discprofile.com
  • www.123test.com
  • www.discprofiles4u.com
  • www.discinsights.com
کتابها
  • ‪Individuals and Interactions-Ken Howard/Barry Rogers
  • مدل جهانی دیسک DISC معجزه ارتباطی هزاره سوم-علیرضا تفرشی مطلق، محمد باقر مرادی، سیمین السادات امامیه و محمد دربندی

برای شناخت مدل رفتاری DISC خود به آزمون DISC مراجعه کنید.

برنامه اندروید DISC

برنامه اندروید رفتار شناسی DISC :