صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری جستجوگر

الگوی رفتاری جستجوگر

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : S / D
رفتارهای قابل مشاهده : پیگیری، تحلیلگر بودن، محتاط و منظم بودن
انگیزه گرفتن از : موقعیت، عنوان، مقام و اختیارات
ارزیابی دیگران بر اساس : استفاده آنان از اطلاعات واقعی و موثق
تاثیر بر دیگران از طریق : سرسختی و عزم و اراده
ایجاد ارزش برای گروه توسط : وظیفه محور بودن، پیگیری در انجام وظایف و اتمام کارها
استفاده بیش از حد از : رک و بی پرده بودن، بی اعتمادی به دیگران
تحت فشار و استرس : کینه به دل گرفتن و اختلافات و دلخوریها را در خود نگه داشتن
ترس و نگرانی از : مورد انتقاد قرار گرفتن در مقابل اطرافیان، درگیری بیش از حد با دیگران

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری جستجوگر دارای عزمی راسخ برای رسیدن به اهداف و به نتیجه رساندن کارهاست. او دید روشنی از اهداف خود دارد، آهسته و پیوسته هدف مشخص خود را دنبال کرده و با یک نقشه دقیق و عملکرد منظم به آن دست می یابد.
در ماموریتهای فنی و چالش برانگیز، او با استفاده از منطق به جای احساسات می تواند به موفقیت برسد. عزم و سرسختی او گاهی به هدایت دوباره نیاز دارد. فرد جستجوگر برای تکمیل امور به روش درست ارزش قائل است. او مسئولیتهای سنگین را به عهده گرفته و مواظب جزئیات مهم است. وی توانایی زیادی در یادگیری از تجربیات خود دارد و می تواند در مواقع نیاز اقداماتی را جهت اصلاح امور انجام دهد.
او ترجیح می دهد به تنهایی کار کند و افراد برای او در اولویت بالا نیستند.

^ بالا

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری جستجوگر باید از روشهای مختلف برای رسیدن به نتایج دلخواه استقبال نماید. او باید از خود کمتر انتقاد کند. برای کاهش استرس باید به دیگران اجازه دهد که از نیازمندیهای کار اطلاع داشته باشند و بخشی از بار مسئولیت را بر عهده گیرند. او باید فاصله خود با سایرین را کمتر نموده و بیشتر با آنان ارتباط برقرار کند. سعی کند دیگران را بیشتر درک نماید و به احساسات آنان احترام بگذارد. دانش و مهارت خود را در اختیار سایرین قرار دهد تا آنها هم بتوانند توانایی خود برای انجام درست کارها را افزایش دهند. برای انسانها بیش از وظایف ارزش قائل باشد.