صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما
الگوی رفتاری نزدیک به هم و فشرده
بُعدهای رفتاری : نا مشخص

توجه : الگوی نزدیک به هم و فشرده ممکن است نشاندهنده این باشد که شخص از نحوه پاسخدهی و انتخاب گزینه ها مطمئن نبوده یا فاقد تمرکز لازم در زمان پاسخدهی بوده باشد.

در الگوی نزدیک به هم و فشرده، تمامی نقاط در وسط گراف یا نزدیک به هم قرار می گیرد. این موضوع نشاندهنده شک و تردید یا انعطاف پذیری فرد است.
در افرادی که الگوی نزدیک به هم و فشرده دارند، موضوعات مختلف بطور یکسان برای آنان ایجاد انگیزه می کند. آنها سعی می کنند خود را با تغییرات وفق دهند. در نتیجه به جای آنکه همیشه کارها را با یک روش و طرز فکر انجام دهند، در هر موقعیت به دنبال بهترین روش برای رسیدن به راه حل هستند.
اکثر افراد در هنگام کار انعطاف پذیری غیر معمولی را از خود نشان نمی دهند. تعداد کمی از افراد دارای تعادل در ۴ بُعد رفتاری DISC هستند که احتمالا می توانند بنا به نیاز کاری از بُعدی به بُعد دیگر تغییر وضعیت دهند.
در برخی مواقع ممکن است این قدرت انعطاف پذیری در فرد مشکل زا باشد. به عنوان مثال زمانی که همکاران و اطرافیان وی در انجام کاری بسیار مصمم بوده و او را برای پذیرفتن نقطه نظرات خود تحت فشار می گذارند. در این حالت ممکن است فرد از خواسته ها و تمایلات خود را صرفنظر کرده و دیدگاههای خود را در نظر نگیرد. نظرات و پیشنهادات متعادل فرد با الگوی نزدیک به هم ممکن است این تصور را به وجود بیاورد که نقطه نظرات مصرانه دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اگر چه الگوی نزدیک به هم و فشرده ممکن است فرد را خیلی خوب توصیف کند، ولی از طرفی هم ممکن است این یک ظاهر سازی موقتی از رفتار وی باشد. کسب امتیازات مساوی در هر ۴ بُعد رفتاری DISC ممکن است به این دلیل باشد که فرد در یک دوره گذار بوده یا از نوع رفتاری که متناسب با موقعیت فعلی اش باشد مطمئن نباشد و یا احساس کند که مجبور است سوالات را به روش خاصی پاسخ دهد. در صورتی که چنین است بهتر است چند هفته بعد و یا مجددا با تمرکز بیشتری تست DISC انجام شود.