صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری ارزیاب

الگوی رفتاری ارزیاب

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : I / C
رفتارهای قابل مشاهده : تلاش برای خوب به نظر رسیدن و موفق شدن به هر قیمتی
انگیزه گرفتن از : پیروزی و برنده شدن به وسیله توانایی و استعداد
ارزیابی دیگران بر اساس : تمایل و توانایی آنان برای پیشگام شدن
تاثیر بر دیگران از طریق : دیگران را وارد گود کردن و آگاه نمودن آنان
ایجاد ارزش برای گروه توسط : عضو تیم بودن و دستیابی به اهداف
استفاده بیش از حد از : موقعیت و اختیارات
تحت فشار و استرس : منتقد و بی صبر و تحمل شدن
ترس و نگرانی از : مورد تایید دیگران قرار نگرفتن، باخت یا شکست

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری ارزیاب ترکیب منحصر بفردی از ابعاد است. او قدرت زیادی در برقراری ارتباط با دیگران دارد.
بُعد رفتاری C او باعث می شود که کلماتی را که به کار می برد را با دقت انتخاب نماید و بُعد رفتاری I باعث می شود که او دارای مهارت ذاتی برای تاثیرگذاری بر دیگران باشد. فرد با الگوی ارزیاب نظرات و عقاید خود را ابراز می کند ولی پرخاشگر و تهاجمی نیست. به دیگران توجه نشان می دهد و آنان را تشویق به همکاری کرده و آنها را متقاعد می کند که در پروژه ها مشارکت کنند. او خلاق و صریح است و کارها را تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهد.
فرد با الگوی رفتاری ارزیاب عملگراست و با یک برنامه ریزی حساب شده از دستیابی تدریجی به نتایج اطمینان حاصل می کند. او تمایل به برنده شدن دارد و اگر استانداردهای بالای وی تامین نشود، ممکن است صبر و تحمل خود را از دست بدهد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری ارزیاب نیاز دارد در زمان مناسب ابتکار عمل را بدست گیرد. قدرت زیاد این فرد در انعطاف پذیری اوست. وی توانایی حرکت سریع از خصوصیت مردم گرایی بُعد رفتاری I به خصوصیت وظیفه گرایی بُعد رفتاری C را دارد. او به جای اینکه منتظر بماند که چیزی تغییر یابد، باید خود برای بیان ایده ها و دیدگاههای خود اقدام کند که این هم به نفع خود او و هم به نفع گروه است. او باید از سرعت خود کاسته و آرامشش را حفظ نماید و در مورد امکانات واقع بین تر باشد. در ارتباط با افراد مهم است که بتواند در زمان اشتباهات و خطاها حساسیت خود را حفظ نماید. او می تواند منتقد خود و دیگران باشد و ممکن است کلماتی که بکار می برد اهانت آمیز باشد. برای عملکرد مناسب او باید از سرعت حرکت خود بکاهد و آرامش و خونسردی خود را حفظ کند و بین نیازهای اجتماعی و نیازهای انزواطلبانه خود تعادل ایجاد نماید.