صفحه اصلی صفحه اصلی اعضاء تبلیغات تماس با ما

⌘ الگوی رفتاری پیش برنده

الگوی رفتاری پیش برنده

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : S / D
رفتارهای قابل مشاهده : روشمند، سنجیده، مستقل، پایدار و سمج
انگیزه گرفتن از : دستاوردهای شخصی
ارزیابی دیگران بر اساس : توانایی بدست آوردن نتایج قابل اندازه گیری
تاثیر بر دیگران از طریق : پاسخگویی در قبال کارهای محول شده به وی
ایجاد ارزش برای گروه توسط : استقلال و تکمیل وظایف به بهترین نحو
استفاده بیش از حد از : وظیفه محوری و اتکاء به خود
تحت فشار و استرس : بی صبر و بی قرار و ناامید شدن
ترس و نگرانی از : راضی شدن به نتایج حاصل از کار بی کیفیت

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری پیش برنده دارای حس پاسخگویی زیادی است. او از انجام کار خود مطمئن است و ممکن است زمانی که تحت فشار و استرس است تمایلی به تخصیص وظایف خود به دیگران نداشته باشد. زمانی که توانایی جهت یابی در کار و زندگی شخصی خود را داشته باشد می تواند به موفقیت دست یابد. او بطور پیوسته به دنبال دستاوردهای جدید است.
فرد با الگوی رفتاری پیش برنده شخصی با رفتار و خلق و خوی متضاد است. گاهی اوقات سریع، گاهی اوقات آرام، گاهی عصبانی و گاهی صبور.
زمانی که طبیعت D وی بر روی نتایج متمرکز است، طبیعت S او متوجه احترام و انصاف است. انتخاب طبیعی این الگو جنگیدن برای برابری و عدالت است. به دلیل داشتن دلسوزی بُعد رفتاری S و سرسختی بُعد رفتاری D او تمایل به سخنگو بودن برای افرادی دارد که ضعیف و ناتوان هستند.
فرد با الگوی رفتاری پیش برنده با استفاده از قدرت اراده بُعد رفتاری D و صبر و شکیبایی بُعد رفتاری S عزم راسخی در جنگیدن برای یک هدف دارد. داشتن همزمان بُعد رفتاری S و بُعد رفتاری D پیش بینی عکس العملهای فرد پیش برنده را مشکل می سازد. گاهی او در وضعیت D بوده و نتیجه گرا و معطوف به اهدافش است و زمانی دیگر در وضعیت S است و مهربان و انعطاف پذیر است. او بسیار مستقل است، اگر چه ممکن است تمایل زیادی به ایفای نقش در تیم داشته باشد. او وفاداری و صداقت شدیدی نسبت به افراد زندگیش نشان می دهد.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری پیش برنده باید انعطاف پذیری خود را افزایش داده و سعی کند خود را با موقعیتها و افراد تطبیق دهد. او باید بین خصوصیت دستور دهنده بُعد رفتاری D و خصوصیت حمایتگر بُعد رفتاری S تعادل ایجاد نماید و به دیگران فرصت کمک کردن دهد. همچنین او می تواند از طریق گوش کردن به بازخوردهای افراد خانواده، دوستان و همکاران آگاهی لازم و چشم انداز روشنی را بدست آورد. وی باید اولویتها را مشخص کرده و به روشهایی غیر از روش خود توجه کافی مبذول دارد.